Chuyên san 01 năm 2023 là ấn phẩm đầu tiên do ban Chuyên san tổng hợp và biên soạn, bao gồm 10 bài viết: tóm tắt các văn bản của Chính phủ và các bài báo với xu hướng nghiên cứu chuyển đổi số và áp dụng thương mại điện tử trong đời sống thực tiễn.

Đến với chủ đề 05 của chuỗi Chuyên san, hãy cùng SREC tìm hiểu những nội dung của bài nghiên cứu về hoạt động của người học TMĐT, điển hình sinh viên ngành TMĐT Đại học Thương mại cùng với những thông tin và số liệu vô cùng lý thú và bổ ích nhé !

1️⃣ CS03.22-08: “Thực trạng và một số khuyến nghị phát triển hoạt động của người học: Nghiên cứu điển hình sinh viên ngành TMĐT - Trường Đại học Thương mại” - Bài viết đã được đăng trên Kỷ yếu Hội thảo quốc gia “Giải pháp phát triển kinh tế số và thương mại điện tử bền vững cho Việt Nam” do Khoa Hệ thống thông tin Kinh tế và Thương mại điện tử - Trường Đại học Thương mại phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương đồng tổ chức tháng 2 năm 2022.

Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của TMĐT như hiện nay, việc nghiên cứu hoạt động người học TMĐT tại các trường đại học để từ đó nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo nhu cầu về nhân lực trong ngành là việc làm cần thiết. Cùng với đó, việc đánh giá này cần phải thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể, với những số liệu được cập nhật mới nhất. Việc đánh giá có thể dựa trên nhiều tiêu chí như: Kết quả rèn luyện, kết quả nghiên cứu khoa học, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi hoàn thành chương trình học,.... Căn cứ vào kết quả đánh giá, cơ sở giáo dục lẫn người học có thể xác định được những hạn chế và nguyên nhân trong quá trình giảng dạy và học tập, từ đó đưa ra được những biện pháp khắc phục để chất lượng người học ngày càng được nâng cao.

Bài viết được thực hiện và hoàn thành bởi ThS. Nguyễn Thị Hiền, nghiên cứu điển hình sinh viên ngành Thương mại điện tử giai đoạn từ 2016-2021 tại trường Đại học Thương mại. Bài viết nhấn mạnh rằng chất lượng người học là yếu tố chính để đánh giá chất lượng đào tạo của ngành TMĐT và đưa ra những số liệu thống kê vô cùng cụ thể để đánh giá chất lượng sinh viên.

📌Để nhận bản toàn văn bài viết trên, các bạn truy cập website chính thức của Câu lạc bộ: https://srec.edu.vn/ để lại các thông tin Họ và tên, MSV, Lớp, SĐT, Email, Mã số bài viết. Ban Chuyên san sẽ gửi tài liệu đến bạn đọc sau 5 - 7 ngày làm việc. Thời gian đăng ký nhận bản toàn văn kéo dài 01 tháng đến hết ngày 15/06/2023.

📌Bản toàn văn chỉ cung cấp cho sinh viên Khoa Hệ thống thông tin kinh tế và Thương mại điện tử nhằm mục đích hỗ trợ học tập và NCKH. Mọi hành động sao chép, chỉnh sửa bài viết không có sự đồng ý của tác giả đều vi phạm bản quyền. SREC sẽ không phân phối các bài viết toàn văn tiếp theo cho những độc giả vi phạm chính sách của SREC.

👉CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học và Khởi nghiệp (SREC) hy vọng sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của quý độc giả để làm động lực cho những Chuyên san số sau chất lượng hơn!

--------------------------------------

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

--------------------------------------

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 09045649861

#srec #chuyensan #cs01

--------------------------------------

[CS01.23] ACTIVITIES OF E-COMMERCE STUDENTS: SITUATION AND RECOMMENDATION

Journal 01 2023 is the first publication compiled and compiled by the Specialization Committee, including 10 articles: summaries of government documents and articles with research trends in digital transformation and commercial application. E-commerce in real life.

Coming to topic 05 of the Journal series, let's find out the contents of the research paper on the activities of e-commerce learners, typical students of e-commerce majors at the University of Commerce, along with invaluable information and data !

1️⃣ CS03.22-08: "The current situation and some recommendations to develop learners' activities: Case study of students majoring in e-commerce - University of Commerce" - The article was published in Proceedings of the National Conference "Solutions for sustainable development of digital economy and e-commerce for Vietnam" by Faculty of Economic Information Systems and E-commerce - University of Commerce in collaboration with Department of E-commerce and Digital Economy Co-organized by the Ministry of Industry and Trade in February 2022.

⏰ With the current rapid development of e-commerce, it is necessary to study the activities of e-commerce learners at universities in order to improve the quality of training and ensure the demand for human resources in the industry. . Along with that, this assessment needs to be carried out in specific phases, with the most up-to-date data. The assessment can be based on many criteria such as: training results, scientific research results, the percentage of students who have jobs after completing the program,.... Based on the results of the assessment , both educational institutions and learners can identify limitations and causes in the teaching and learning process, thereby offering remedial measures to improve learners' quality.

⏰ The article is made and completed by MSc. Nguyen Thi Hien, a case study of students majoring in E-commerce from 2016-2021 at ThuongMai University. The article emphasizes that the quality of learners is the main factor to evaluate the training quality of the e-commerce industry and provides very specific statistics to evaluate the quality of students.

📌To receive the full text of the above article, please visit the club's official website: https://srec.edu.vn/ leave your full name, Student Code, Class, Phone number, Email, Code posts. The Journal will send documents to readers after 5-7 working days. The registration period to receive the full text lasts from 1 month to the end of June 15, 2023.

📌The full text is only provided to students of the Faculty of Economic Information Systems and E-commerce for the purpose of supporting learning and scientific research. Any act of copying, editing the article without the consent of the author is a copyright violation. SREC will not distribute follow-up full-text articles to readers who violate SREC policies.

👉Student’s Research and Entrepreneurship Club (SREC) hopes to receive the attention and support of its readers to serve as a motivation for the next higher quality Journals!

--------------------------------------

SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY

--------------------------------------

For any questions, please contact:

CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 09045649861

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư