[ENGLISH CAPTION BELOW]

[CS01.23] CHỦ ĐỀ 3: Thanh toán không dùng tiền mặt và mua sắm trực tuyến

    Trong bối cảnh hoạt động chuyển đổi số doanh nghiệp ngày một phát triển đã được nhắc tới trong chủ đề 2, từ các nghiên cứu đã công bố những năm gần đây hoạt động thanh toán online cũng đã và đang được người tiêu dùng sử dụng ngày một phổ biến hơn trong hoạt động mua sắm. Để giúp các bạn có một góc nhìn rõ hơn về vấn đề này SREC đã tuyển tập và phát hành chủ đề số 3: “Thanh toán không dùng tiền mặt và mua sắm trực tuyến” với 3 nội dung chính bao gồm:

    1. Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ thanh toán viễn thông của gen Z tại Hà Nội

    Nghiên cứu này tập trung vào đối tượng là gen Z tại Hà Nội để tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng tới ý định sử dụng dịch vụ thanh toán viễn thông của họ. Việc tìm hiểu các nhân tố này có thể giúp cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thanh toán viễn thông có thể tạo ra các chiến lược marketing và kinh doanh phù hợp, đáp ứng nhu cầu và yêu cầu của khách hàng gen Z.

    2. Nghiên cứu ảnh hưởng của Big Data trong việc tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại Việt Nam

    Big Data được sử dụng để phân tích dữ liệu lớn và từ đó đưa ra những quyết định và chiến lược phù hợp để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng.Nghiên cứu này tập trung vào tìm hiểu ảnh hưởng của Big Data đến trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại Việt Nam, cho thấy việc áp dụng công nghệ Big Data có thể giúp cho các doanh nghiệp tối ưu hóa chiến lược kinh doanh thế nào, tăng trải nghiệm mua sắm của khách ra sao,từ đó giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

    3. Nghiên cứu tác động của đánh giá trực tuyến(Online Review) tới ý định mua sắm của khách hàng: Một phản ánh thực nghiệm trên Tiktok

    Nghiên cứu này tập trung vào tác động của đánh giá trực tuyến (Online Review) đến ý định mua sắm của khách hàng với một phản ánh thực nghiệm trên ứng dụng Tik Tok - một trong những nền tảng phổ biến trong việc chia sẻ và quảng bá sản phẩm, dịch vụ,đánh giá trên ứng dụng này có thể ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách hàng.

    Cả 3 nội dung hữu ích trên sẽ được gửi tới các bạn đọc vào chủ đề số 3 lần này,hứa hẹn giúp cho độc giả của SREC có được cái nhìn tổng quan về thanh toán không dùng tiền mặt và mua sắm trực tuyến. Hãy cùng khám phá nhé!

___________________

💳[CS01.23] TOPIC 3: Cashless payment and online shopping

    In the context that digital transformation in business has been increasingly growing, as mentioned in topic 2, according to recently published researches, online payment activities have also been and are becoming more widely used by consumers in shopping activities. To provide you with a clearer perspective on this issue, SREC has compiled and released topic 3: "Non-cash payment and online shopping" with three main contents, including:

 1.Research on factors affecting the intention to use telecommunications payment services of gen Z in Hanoi

    This study focuses on Gen Z subjects in Hanoi to find out the factors affecting their intention to use telecommunications payment services. Understanding these factors can help businesses providing telecommunications payment services to create appropriate marketing and business strategies meeting the needs and requirements of Gen Z customers.

    2. Research on the influence of Big Data in optimizing the shopping experience of customers in Vietnam

    Big Data is used to analyze big data and thereby make appropriate decisions and strategies to optimize the customer's shopping experience. This research focuses on understanding the influence of Big Data on shopping experience of customers in Vietnam, showing how the application of Big Data technology can help businesses optimize their business strategies, increase the customer's shopping experience, thereby helping businesses improve business efficiency.

    3. Research on the impact of online reviews on customers' purchase intention: An empirical evidence on Tiktok

    This study focuses on the impact of online reviews on customers' purchase intention with an empirical evidence on the Tiktok application - one of the popular platforms for sharing and promoting. Products, services, reviews on this app can influence customers' purchasing decisions.

    All three of the above useful content will be sent to readers on topic 3, promising to help SREC readers get an overview of cashless payment and online shopping. Let's explore together!

🔥SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY🔥

___________________

Any question please contact:

SCIENCE RESEARCH AND ENTREPRENEURSHIP STUDENT CLUB - SREC

➤ Facebook: SREC - Science Research & Entrepreneurship Student Club

➤ Website: https://srec.edu.vn/

➤ Email: srec.tmu@gmail.com

➤ Hotline: 0975893477

 

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư