[English Caption Below]

[CS01.23] CHỦ ĐỀ 1: CHUYỂN ĐỔI SỐ - CƠ SỞ LÝ LUẬN TỪ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ

Mở đầu cho chuyên san 01 năm 2023, SREC đem đến cho bạn đọc 02 bài tóm tắt nội dung chính của các quyết định về chuyển đổi số của Chính phủ, bao gồm:

1️⃣ Quyết định ban hành Chương trình Chuyển đổi số tại Bộ Công Thương, giai đoạn 2022-2025 (823/QĐ-BCT)

Chương trình Chuyển đổi số tại Bộ Công Thương giai đoạn 2022-2025 được xây dựng nhằm đẩy mạnh hoạt động triển khai chính phủ điện tử tại Bộ, thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, hướng tới chính phủ số và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Phần đầu chương trình là những đánh giá về kết quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của Bộ giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đố, nội dung chương trình đề cập cụ thể về Mục tiêu, Nhiệm vụ, Giải pháp, Lộ trình, Kinh phí và Tổ chức thực hiện chương trình, cũng như các Danh mục nhiệm vụ, dự án cụ thể được ưu tiên triển khai.

2️⃣Quyết định ban hành Bộ chỉ số, tiêu chí đánh giá chuyển đổi số cơ sở giáo dục Đại học (4740/QĐ-BGDĐT)

Đối với hoạt động giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Bộ tiêu chí Chuyển đổi số nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi tại các cơ sở giáo dục đại học, cũng như tổ chức theo dõi, đánh giá một cách khách quan và chọn lọc, phát triển các mô hình tốt.

Nội dung bộ chỉ số bao gồm 02 nhóm tiêu chí:

- Chuyển đổi số trong đào tạo

- Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục đại học

Với thang điểm 100, việc xác định mức độ chuyển đổi số tại cơ sở sẽ được tiến hành qua quá trình tự đánh giá, đánh giá ngoài và công nhận kết quả.

📍Cả 02 văn bản trên đều được ban hành dựa trên các Nghị định, Quyết định của Chính phủ về hoạt động chuyển đổi số, đặc biệt là Quyết định số 749/QĐ-TTg về “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Cùng tìm hiểu các nội dung chi tiết của 02 Quyết định qua Chủ đề 1 của Chuyên san lần này nhé!

--------------------------------------------------------------

📖[CS01.23] TOPIC 1: DIGITAL TRANSFORMATION - THEORETICAL BASIS FROM GOVERNMENT DECISIONS

At the beginning of the first Journal in 2023, SREC brings to readers 02 articles summarizing the main content of the Government's decisions on digital transformation, including:

1️⃣ Decision to issue the Digital Transformation Program at the Ministry of Industry and Trade, period 2022-2025 (823/QĐ-BCT)

The Digital Transformation Program at the Ministry of Industry and Trade for 2022-2025 was built to promote the implementation of e-government at the Ministry, implement digital transformation comprehensively, towards the digital government, and ensure security all network information.

The first part of the program is an assessment of the results of IT application in the Ministry's activities in the period 2016-2020. On the basis of quizzes, the program content specifically mentions Objectives, Tasks, Solutions, Roadmap, Funds, and Program implementation organization, as well as lists of specific tasks and projects prioritized. implementation first.

2️⃣Decision on promulgating the set of indicators and criteria for evaluating the number of higher education institutions (4740/QĐ-BGDĐT)

For educational activities, the Ministry of Education and Training has promulgated the Digital Transformation Criteria to promote transformation activities at higher education institutions and organize objective monitoring and evaluation. review and select, and develop good models.

The content of the index includes two groups of criteria:

- Digital transformation in training

- Digital Transformation in higher education institution governance

With a 100-point scale, determining the level of digital transformation at the facility will be conducted through self-assessment, external assessment, and recognition of results.

📍 Both of the above documents are issued based on the Government's Decrees and Decisions on digital transformation activities, especially Decision No. 749/QĐ-TTg on "National Digital Transformation Program up to the year 2025, orientation to 2030”.

Let's find out the detailed contents of 02 Decisions through Topic 1 of this Journal!

🔥SREC - STUDY WITH PASSION TO LIVE PURPOSEFULLY🔥

___________________

Mọi thắc mắc xin liên hệ:

🔥CLB SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ KHỞI NGHIỆP - SREC

➤ Facebook: SREC - CLB Sinh Viên Nghiên Cứu Khoa Học & Khởi Nghiệp

➤ Website: https://srec.edu.vn/

Đăng ký


Đăng ký thuê gia sư